Ik ben zakelijke klant
Al meer dan 170 projecten in exploitatie en beheer

Veelgestelde vragen individueel

Bewonersinformatie

1. KLANT VAN VAANSTER

Wie is Vaanster?

Vaanster is in Nederland marktleider op het gebied van het leveren van duurzame warmte en koude aan particuliere en zakelijke afnemers. We verzorgen de realisatie en exploitatie van WKO- projecten en leveren aan meer dan 10.000 particuliere afnemers dagelijks warmte en koude. Dit doen we met individuele en collectieve warmtepompsystemen. Door te investeren in duurzame energietoepassingen willen we bijdragen aan de verduurzaming van de Nederlandse energievoorziening. Duurzaam, betrouwbaar en betaalbaar.

Hoe meld ik me aan als klant bij Vaanster?

Bent u een nieuwe bewoner? Meld u dan aan bij Vaanster. Ga naar Vaanster.nl en klik op ‘Ik ben een consument’. Klik vervolgens op ‘Ik word klant’ en meld daar uw adres aan.

Als uw woning (koop of huur) is voorzien van een Warmtevanmorgen.nu installatie, dan bent u automatisch klant van Vaanster.

Wat houdt een huur- of instandhoudingsovereenkomst met Vaanster in?

Als u klant wordt bij Vaanster ontvangt u een huurovereenkomst of instandhoudingsovereenkomst. In deze overeenkomst staan de rechten en plichten van beide partijen. De levering van warmte en koude is verbonden aan uw woning, dus het is niet mogelijk om van aanbieder te wisselen.

Wat is WARMTEVANMORGEN.NU?

Met een Warmtevanmorgen.nu woning bent u verzekerd van een hoge mate van duurzaamheid. Naast de warmtepomp en bodembron is uw woning voorzien van zonnepanelen, waarmee u zelf energie gaat opwekken. Deze opgewekte energie kunt u gebruiken voor het verwarmen van uw woning met de warmtepomp, voor uw verlichting, TV of andere elektrische apparaten. Op deze manier hoeft u minder (of zelfs helemaal geen) energie van uw energieleverancier af te nemen. Zo bespaart u maandelijks op uw elektriciteitsrekening. De bodembron kunt u ’s zomers gebruiken voor comfort koeling waardoor uw woning lekker koel blijft! Door het all-in huurconcept bent u 25 jaar verzekerd van een optimaal werkend systeem voor een vaste lage prijs. Is er onverhoopt een storing of iets kapot, dan lossen wij het probleem snel en voor onze rekening op.

2. BETAAL- OF ADRESWIJZIGINGEN

Waar kan ik terecht met mijn vragen over betalingen en facturen?

Op uw persoonlijke pagina vindt u alle informatie over uw installatie: uw persoonlijke gegevens, uw maandelijkse voorschotfactuur en uw betalingen.
Vindt u daar niet wat u zoekt? Neem dan gerust contact met ons op via klantenservice@vaanster.nl.

Wat moet ik doen als ik ga verhuizen?

Wat als u uw huis verkoopt?
Als u uw huis verkoopt dan legt u de nieuwe koper de verplichting op deze overeenkomst van u over te nemen. Dat heet contractovername, zoals geregeld in het burgerlijk wetboek artikel 6:159. In de leveringsakte van uw woning staat dit als een kettingbeding opgenomen zodat u en de notaris dit bij een verkoop niet zullen vergeten.

• Heeft u een huurovereenkomst?
Uw huurovereenkomst loopt door tot er een overeenkomst is getekend met de nieuwe koper. Geef een verhuizing dan ook tijdig aan ons door samen met de gegevens van de nieuwe gebruiker. De nieuwe gebruiker ontvangt een persoonlijke code om een leveringsovereenkomst met Vaanster aan te gaan.

• Heeft u een instandhoudingsovereenkomst
Als u uw huis verkoopt dan kunt u de overeenkomst opzeggen. Vanaf de datum van opzegging bent u dan de maandvergoeding niet meer verschuldigd.
Uw koper kan ons dan verzoeken om eveneens een instandhoudings- en onderhoudsovereenkomst te sluiten. Op diens verzoek zullen wij dan de mogelijkheden aan hem voorstellen.

Geef uw verhuizing door
Geef de datum van uw verhuizing aan ons door.
Dit kan op verschillende manieren:
via het elektronische wijzigingsformulier op nl/klantenservice
• per e-mail aan onze klantenservice: klantenservice@vaanster.nl

3. BETALINGEN EN FACTUREN

Wanneer verwachten wij een betaling?

Het bedrag wordt rond de 26e van de maand afgeschreven. Mocht u het niet eens zijn met het afgeschreven bedrag, dan kunt u het door uw bank laten terugboeken op uw rekening.
U machtigt ons tot automatische incasso. Indien u niet tijdig betaalt (bijvoorbeeld omdat de automatische incasso een keer niet lukt vanwege saldotekort) ontvangt u van ons een herinnering. Hieraan zijn geen kosten verbonden. Betaalt u niet binnen de in de herinnering gestelde termijn van 14 dagen dan ontvangt u een aanmaning waarvoor wij u € 4,50 in rekening brengen. Betaalt u dan nog niet binnen 14 dagen dan ontvangt u een aangetekende aanmaning waarvoor wij € 25,- in rekening brengen. Indien u na het ontvangen van de aangetekende aanmaning nog niet binnen de gestelde termijn van 5 dagen betaalt, wordt het dossier ter incasso overgedragen aan een incassobureau.
U bent zonder nadere ingebrekestelling in verzuim indien binnen de in de eerste factuur genoemde termijn niet is betaald. U bent dan incassokosten en de wettelijke rente verschuldigd. Bovengenoemde tarieven kunnen door ons worden aangepast in overeenstemming met het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten of daarvoor in de plaats komende wetgeving.

Mocht u om wat voor reden dan ook het systeem niet gebruiken, dan bent u toch verplicht de tarieven te betalen zoals beschreven in deze overeenkomst. Onder niet-gebruiken wordt mede verstaan het niet kunnen gebruiken van het systeem omdat de elektriciteitslevering is onderbroken.

Wat zijn de betaalmogelijkheden en -voorwaarden?

Voor al onze facturen geldt een betalingstermijn van 30 dagen.
Betaling vindt plaats door middel van een automatische maandelijkse incassofactuur. Vaanster verstuurt geen facturen per post en maakt gebruik van digitale facturen. Indien u niet op tijd betaalt, ontvangt u een betalingsherinnering. Volgt er een tweede herinnering of een incassoprocedure dan worden er incassokosten in rekening gebracht. Het voorschotbedrag wordt rond de 26e van de maand afgeschreven. Mocht u het niet eens zijn met het afgeschreven bedrag, dan kunt u het door uw bank laten terugboeken op uw rekening.

Waarom ontvang ik al mijn nota’s per mail?

Vaanster is een duurzaam bedrijf. Het past ons daarom niet om nog nota’s per post te versturen en daarmee energie, transport én papier te verspillen. Wij versturen uw nota’s daarom per e-mail waarbij we het e-mailadres gebruiken wat u aan ons hebt doorgegeven.

4. PRODUCTEN, CONTRACTEN EN TARIEVEN

GEEN GEKKE DINGEN DOEN MET HET SYSTEEM

U mag het ‘warmtevanmorgen.nu’-systeem niet doorverhuren, onderverhuren, verkopen, verpanden of op andere wijze vervreemden of te bezwaren. Het systeem is en blijft van Vaanster. U mag het systeem vanzelfsprekend ook niet wegnemen, verplaatsen, beschadigen of aanpassen of door een ander laten repareren. In het algemeen vragen wij u gewoon voorzichtig om te gaan met het systeem. U zult begrijpen dat wij extra kosten bij u in rekening brengen als u zich niet houdt aan deze afspraken.

Wij vragen van u het systeem enkel te gebruiken zoals in de handleiding staat.

Indien u werkzaamheden aan uw dak wenst uit te voeren of bijvoorbeeld een dakkapel wilt plaatsen neemt u dan contact met ons op, dan kunnen we afspraken maken over het tijdelijk verwijderen van de zonnepanelen.

WAT ZIJN DE VERSCHILLEN BIJ EEN APPARTEMENT?

De basis van het Warmtevanmorgen.nu concept is voor woningen en appartementen gelijk. Er zijn echter uitzonderingen als gevolg van bijvoorbeeld de vorm van het gebouw of juridische eigendomsstructuur. Twee voorbeelden hiervan zijn een collectief bronnensysteem of een collectieve zonne-energie-installatie. Hiernaast is de VVE betrokken voor opstallen in gezamenlijke ruimtes, ondergrond en het dak.

KRIJG IK EEN BKR-REGISTRATIE ALS IK HUUR BIJ VAANSTER?

Nee, de overeenkomst betreft geen krediet en een melding bij Stichting Bureau Krediet Registratie (BKR) is niet noodzakelijk.
Vaanster doet geen melding van de huur van een energiesysteem bij BKR.

VALT HET WARMTEVANMORGEN.NU CONCEPT ONDER WONINGBORG?

Nee, het energiesysteem wordt verhuurd aan de bewoner van de woning en valt zodoende niet binnen de Woningborggarantie.

WAT IS GROENE STROOM?

Groene Stroom is duurzaam opgewekte stroom. Dit kan stroom zijn wat is opgewekt door windmolens, zonnepanelen, biomassacentrales of waterkrachtcentrales. Door te kiezen voor Groene Stroom draagt u bij aan een schonere leefomgeving. Groene Stroom kunt u bij de elektriciteit leverancier naar keuze inkopen en kost meestal evenveel als ‘gewone’ stroom.

BIJ WIE KOOP IK ELEKTRA EN WATER?

Vaanster levert geen elektra of water. Het koude leidingwater koopt u in bij het lokale waterbedrijf. Elektriciteit kunt u inkopen bij een energieleverancier naar keuze. Als u een extra bijdrage wilt leveren aan het milieu kunt u kiezen voor Groene Stroom. Een gas leverancier is niet meer nodig, uw woning heeft immers geen gasaansluiting meer.

WAT IS IN MIJN WONING EIGENDOM VAN MIJ EN WAT VAN WARMTEVANMORGEN.NU?

De warmtepomp, bodembron, omvormer en zonnepanelen blijven gedurende de huurperiode eigendom van Warmtevanmorgen.nu. Wanneer één van deze zaken onverhoopt niet meer werkt nemen wij de kosten op ons om het te repareren en indien nodig te vervangen. Tijdens de 25-jarige overeenkomst zullen wij minimaal eenmaal de warmtepomp en omvormer vervangen. De vloerverwarming, thermostaat, leidingen, kranen en de rest van de binnen installatie zijn uw eigendom. We noemen dit ook wel de binnen installatie van de woning. Het onderhoud hiervan dient u zelf (te laten) uitvoeren.

WAT HEBBEN WIJ VOOR U IN UW WONING GEPLAATST?

Warmtevanmorgen.nu verzorgt de installatie van de bodembron, de warmtepomp en de zonnepanelen met een omvormer. De technische specificaties en maandelijkse huurkosten van dit systeem kunt u terugvinden op uw persoonlijke pagina.

WAT IS DE LOOPTIJD VAN EEN INSTANDHOUDINGSOVEREENKOMST?

Wij gaan het contract voor een periode van 10 jaar met elkaar aan. Tijdens deze periode kunnen partijen deze overeenkomst niet beëindigen tenzij u uw woning verkoopt.

Na afloop van de eerste 10 jaar wordt de overeenkomst stilzwijgend met twee jaar verlengd tenzij u of wij 3 maanden vóór het einde van de periode de overeenkomst schriftelijk (bijvoorbeeld per brief of per mail) hebben opgezegd.

WAT IS DE LOOPTIJD VAN EEN HUUROVEREENKOMST?

Wij gaan het contract voor een periode van 25 jaar met elkaar aan. Tijdens deze periode kunnen partijen deze overeenkomst niet beëindigen tenzij u uw woning verkoopt.

5. WAT ZIT ER IN MIJN WONING?

WIE IS VAANSTER?

Vaanster is een Nederlands familiebedrijf dat al vijftien jaar duurzame energiecentrales ontwikkelt, beheert én daarin investeert. Onze energiecentrales zorgen voor verwarming, koeling en tapwatervoorziening in woningen, winkels, hotels en kantoren. We werken met Warmte Koude Opslag (WKO): een duurzame methode om energie in de vorm van warmte of koude op te slaan in de bodem. We richten ons dus alleen op energiecentrales die goed zijn voor het milieu.

 

Wat doet Vaanster?
De centrales worden gedurende 15 of 30 jaar geëxploiteerd. Exploiteren betekent dat Vaanster zorgt voor het onderhoud van de centrales en de inkoop van energie. Ook de afhandeling van storingen of vragen van eindgebruikers hoort hierbij. Daarnaast is Vaanster verantwoordelijk voor het in rekening brengen van de gebruikte energie aan de eindgebruikers.

 

De klant centraal
U staat bij ons centraal, daarom werken we continu aan een nóg betere dienstverlening. Heeft u vragen, opmerkingen of feedback ten aanzien van onze klantenservice, dan vernemen we dat graag.

WAT IS TOPKOELING?

Bij topkoeling (of comfortkoeling) kan er tot enkele graden onder de buitentemperatuur worden gekoeld. Bij vloerverwarming is er altijd sprake van topkoeling, de temperatuur in huis kan maar een beperkt aantal graden omlaag.  Dit komt omdat vloerverwarming alleen maar geschikt is om watertemperaturen vanaf 18 ˚C te gebruiken. Bij kouder water ontstaat er condens op de vloeren.

De koelcapaciteit is ook afhankelijk van de gekozen vloerafwerking. Bij (zwaar) tapijt bijvoorbeeld is de koeling vrijwel niet merkbaar door de isolerende werking van de vloerbedekking.

WAAR MOET IK OP LETTEN BIJ VLOERVERWARMING?

Uw woning wordt verwarmd via vloerverwarming. Vloerverwarming heeft veel voordelen ten opzichte van een ‘ouderwetse’ radiatorverwarming, maar kent ook enkele aandachtspunten.

 

Kies geschikte vloerafwerking
Niet elke vloerafwerking is geschikt voor vloerverwarming. Over het algemeen geldt: hoe dunner (of massiever) de vloerafwerking, hoe beter het de warmte doorlaat. Het grootste verwarmings– en koelvermogen wordt gerealiseerd bij plavuizen of tegels, maar ook bepaalde laminaatvloeren zijn goed te combineren met vloerverwarming.

 

Houd de thermostaat constant
Vloerverwarming werkt met lagere temperaturen dan radiatoren. Hierdoor duurt het langer voordat een ruimte op temperatuur is. Laat uw thermostaat daarom zoveel mogelijk op een vaste temperatuur staan, ook ’s nachts.

 

Niet boren of spijkeren in de vloer
De leidingen van het verwarmingssysteem lopen vlak onder de oppervlakte van de betonvloer. Dit betekent dat in geen enkel geval in de vloer mag worden geboord of gespijkerd.

WAT IS DE BESTE VLOERAFWERKING BIJ VLOERVERWARMING?

Niet elke vloerafwerking is geschikt voor vloerverwarming. Over het algemeen geldt: hoe dunner (of massiever) de vloerafwerking, hoe beter het de warmte doorlaat. Het grootste verwarmings- en koelvermogen wordt gerealiseerd bij plavuizen of tegels, maar ook bepaalde laminaatvloeren zijn goed te combineren met vloerverwarming. Het toepassen van een houten vloer van 15 mm of meer wordt sterk afgeraden vanwege de zeer beperkte afgifte door de hoge isolerende werking van het parket en de kans op condensvorming op of onder de vloer.

 

Warmteweerstand
Hoeveel warmte een afwerking doorlaat wordt aangegeven met een R-waarde, de warmteweerstand. Zorg er altijd voor dat de ondervloer en vloerafwerking samen een warmteweerstand hebben van maximaal 0,12 W.K/m2 (bij voorkeur niet hoger dan 0,09). Vraag hiernaar bij de leverancier van uw vloerafwerking.

 

Damp-remmende laag in nieuwbouwwoning
Pas bij nieuwbouw woningen altijd een damp-remmende laag toe onder uw ondervloer. Vloeren in nieuwe woningen bevatten altijd nog vocht, door vloerverwarming verdampt dit vocht langzaam en vormt het condens onder de vloer. Zonder damp-remmende laag kan dit rot tot gevolg hebben. Zorg ervoor dat uw vloerafwerking ook geschikt is voor vloerkoeling.

 

Leveranciersverklaring
U bent zelf verantwoordelijk voor de juiste keuze van de vloerafwerking. Laat u daarom goed adviseren over de vloerbedekking en laat de leverancier van de vloerbedekking schriftelijk verklaren dat de gekozen afwerking geschikt is voor vloerverwarming en -koeling

6. OVER DE WARMTEPOMP

KAN IK ZELF NOG EEN ENERGIELEVERANCIER KIEZEN?

Ja, u huurt van Warmtevanmorgen.nu alleen de installatie. U koopt zelf uw eigen elektriciteit in. Voor uw aansluiting op het landelijke elektriciteitsnet kunt u zelf een energieleverancier kiezen.

WAT IS EEN WARMTEPOMP?

Een warmtepomp is een duurzame vervanger van de CV-ketel. De warmtepomp zorgt voor warm tapwater, verwarming en comfort koeling voor uw woning door gebruik te maken van energie uit de bodembron en elektriciteit.

GELUID WARMTEPOMP

De warmtepomp is echt fluisterstil. Op 1 meter afstand van de warmtepomp is het geluid van de 6 kilowatt warmtepomp maximaal 36dB en van de 9 kilowatt warmtepomp maximaal 39dB.

RENDEMENT WARMTEPOMP

De warmtepomp heeft circa 1 jaar nodig om de bron in de grond op temperatuur te brengen en het beoogde rendement te behalen. Bij normaal gebruik (normaal verwarmen van de woning en verwarmen van tapwater) zou de warmtepomp een gemiddelde efficiëntie van ca. 400% moeten halen (een zogeheten “COP” van 4). Als de warmtepomp ouder wordt zal deze weinig rendement verliezen. Een rendementsafname tot maximaal 0,5% (van 400%) per jaar wordt in het kader van deze overeenkomst acceptabel geacht.

 

Om ervoor te zorgen dat de warmtepomp zo efficiënt mogelijk draait is het erg belangrijk dat de bron in de grond op temperatuur blijft. Als de warmtepomp uw woning verwarmt koelt hij daarmee de bron af. Als u de warmtepomp in de warme maanden inschakelt voor de koeling van uw woning verwarmt hij de afgekoelde bron weer. Om ervoor te zorgen dat de bron op de goede temperatuur blijft en uw warmtepomp daardoor efficiënt blijft werken is het dus erg belangrijk om uw woning in de warme maanden te koelen! Als u onvoldoende koelt kunnen wij het rendement van de warmtepomp niet garanderen zoals beschreven in de vorige alinea, zal het systeem meer elektriciteit gebruiken en gaan uw stookkosten omhoog.

HOELANG KAN IK DOUCHEN?

Een warmtepomp maakt gebruik van een boiler. Bij een standaard boilervat van bruto 200 liter kunt u 30 tot 35 minuten aaneengesloten douchen. Wanneer u 10 minuten gebruik maakt van de douche en dan 4 minuten wacht, kunt u 4 maal 10 minuten douchen. Reden hiervoor is dat de warmtepomp direct na het douchen begint met het vullen van warm tapwater. Het duurt ongeveer 60 tot 120 minuten om het standaard boilervat weer volledig gevuld te krijgen (afhankelijk van type warmtepomp). Dit geld voor het gebruik van een standaard douchekop, hier valt een regendouche niet onder.

WAT ALS IK EEN 2E BADKAMER WIL?

Wanneer u een 2e badkamer wenst adviseren wij u om uw boilervat te vergroten naar een 300 liter extern boilervat. U kunt dan met 2 normale douches (type 2x 10 liter per minuut) ongeveer 20-25 minuten tegelijkertijd douchen. Let op! Het vergroten van het boilervat heeft gevolgen voor de EPC waarde van de woning, voor meer informatie hierover en de mogelijkheden neem hiervoor contact op met de aannemer.

8. OVER DE ZONNEPANELEN

AFNAME VAN HET RENDEMENT VAN DE ZONNEPANELEN

Als zonnepanelen ouder worden neemt het rendement altijd iets af, dat is normaal. Het rendement zakt gedurende 25 jaar geleidelijk naar 80% van het oorspronkelijk vermogen. Een rendementsafname als gevolg van de leeftijd van de zonnepanelen tot 2% per jaar maar niet meer dan totaal 20% wordt in het kader van deze overeenkomst acceptabel geacht.

WAT GEBEURT ER ALS IK NA OPLEVERING TOCH EEN DAKKAPEL WIL? KAN DAT?

Indien u een dakkapel wilt plaatsen is dat natuurlijk mogelijk. U dient dan contact met Vaanster op te nemen door een e-mail te sturen naar info@warmtevanmorgen.nu. De kosten voor het verplaatsen van de zonnepanelen is voor rekening van de bewoner. Houdt ook rekening met eventuele wijzigingen van de installatie (kosten voor ander type omvormer). Het kan natuurlijk zo zijn dat door de omvang van de dakkapel er minder zonnepanelen herplaatst kunnen worden. Mocht deze situatie zich onverhoopt voordoen zal dit geen invloed hebben op de huursom voor de zonnepanelen. Deze blijft ongewijzigd.

MOET IK DE ZONNEPANELEN MEEVERZEKEREN ALS EIGENAAR?

Ja, dat moet u zelf doen. Vaanster is niet verantwoordelijk voor eventuele schade aan uw zonnepanelen.

MOET IK DE ZONNEPANELEN REINIGEN?

Zonnepanelen werken het beste als ze schoon zijn en niet in de schaduw liggen. Wij adviseren u dan ook om de zonnepanelen regelmatig te reinigen met een zachte spons en ruim lauwwarm water. (Maar maak nooit gebruik van agressieve schoonmaakmiddelen of schuursponsjes e.d. die de beschermende coating beschadigen!) Objecten die schaduw veroorzaken zou u ook het beste kunnen verwijderen. Deze werkzaamheden vallen niet onder de service van Vaanster. Voor het verliezen van rendement door vervuiling of schaduwligging bent u natuurlijk zelf verantwoordelijk.

WAT IS EEN TERUGLEVERVERGOEDING?

Wekt u met uw zonnepanelen stroom op die u op dat moment niet zelf gebruikt? Dan geeft u dit terug aan het energienet. De terug geleverde stroom wordt verrekend met de stroom die u afneemt. Tot 2023 wordt de door u geleverde stroom verrekend tegen hetzelfde tarief.

HOEVEEL ELEKTRICITEIT WEKT EEN ZONNEPANEEL OP?

De opbrengsten zijn afhankelijk van het aantal panelen op het dak en de ligging van de woning. Als we uitgaan van een gemiddelde opbrengst per zonnepaneel van 300 watt-piek wekt u ca. 270 kilowattuur per jaar op. Bij een elektriciteitsprijs van ca. 20-21cent per kilowattuur (prijspeil 2019) heeft dit een waarde van ca. €55 per paneel per jaar.

HOE KAN IK OPTIMAAL GEBRUIK MAKEN VAN MIJN ZONNEPANELEN?

Zonnepanelen wekken alleen als de zon schijnt stroom op. Indien u bijvoorbeeld uw wasmachine in de nacht aanzet koopt u stroom uit het net. Indien u overdag wast gebruikt u de stroom uit uw eigen zonnepanelen.

WAT ZIJN ZONNEPANELEN EN WAT DOEN ZE?

Zonnepanelen worden ook wel fotovoltaïsche panelen genoemd en wekken elektriciteit op. Dit doen ze als de zon schijnt. Hoe meer zon, des te meer elektriciteit de panelen opwekken. Zonnepanelen wekken in de zomer en wanneer de zon het dichts bij de aarde staat de meeste elektriciteit op. De opgewekte elektriciteit is helemaal voor u en kunt u zelf gebruiken.

9. OVER UW BINNENINSTALLATIE / VLOERVERWARMING

VLOERAFWERKING

Let op: U heeft in uw woning een vloerverwarmingssysteem. Dit wordt door de Ontwikkelaar voor u aangelegd en is geen eigendom van Vaanster. Vloerverwarming is een fijne manier om uw woning te verwarmen en middels comfort koeling te koelen. Het is belangrijk te weten dat vloerverwarming een vorm van trage verwarming is. Er wordt gebruik gemaakt van lage temperaturen waardoor het is aan te raden de verwarming in te stellen op een vaste temperatuur van bijvoorbeeld 19 graden.
De toepassing van vloerverwarming en -koeling stelt specifieke eisen aan de vloerafwerking in uw woning. De warmte en de koude moet door de vloerafwerking worden doorgegeven aan de woning. Hoe lager de weerstandwaarde van de toegepaste vloerafwerking is, des te beter de voordelen van het verwarmings- en koelsysteem tot hun recht komen. De beste resultaten geeft in het algemeen een steenachtige vloer. Bij een stoffen of een houten vloerbedekking zal de warmte en koude afgifte aan uw woning dalen afhankelijk van de weerstand van de gekozen afwerking. Wij adviseren u zich goed te laten informeren door de Ontwikkelaar van uw woning en/of overige deskundigen alvorens de keuze voor de vloerafwerking te maken.

UW BINNENHUISINSTALLATIE

Uw woning heeft een binnenhuisinstallatie die bestaat uit o.a. de vloerverwarming en vloerkoeling, verdeler, thermostaten en leidingen. U heeft deze binnenhuisinstallatie gekocht met uw woning en is uw eigendom. De binnenhuisinstallatie dient u zelf te onderhouden. Voor de goede werking is het nodig dat u de vloerverwarming regelmatig controleert op waterdruk en indien nodig bijvult en ontlucht. Tevens dienen jaarlijks door u de batterijen van de thermostaat te worden vervangen.

10. STORINGEN, KLACHTEN OF VRAGEN

Mijn vloerverwarming koelt niet meer (goed), wat moet ik doen?

Om het probleem te lokaliseren, kunt u allereerst achterhalen of de storing zich in de installatie van uw woning bevindt of dat het een centrale storing is en bijvoorbeeld ook bij uw buren optreedt. U kunt dit nagaan door te vragen of de vloerverwarming van uw buren naar behoren werkt.

Ervaren uw buren eenzelfde probleem met hun koeling als u ervaart in uw woning?

  • Ja, de koeling van mijn buren werkt ook niet naar behoren. Dan is er vermoedelijk sprake van een centrale storing. In dit geval kunt u bellen met Vaanster.
  • Nee, de koeling van mijn buren werkt naar behoren. Dan is er vermoedelijke een storing in de installatie van uw woning. Neem contact op met de beheerder.

Mijn vloerverwarming verwarmt niet meer (goed), wat moet ik doen?

Om het probleem te lokaliseren, kunt u allereerst achterhalen of de storing zich in de installatie van uw woning bevindt of dat het een centrale storing is en bijvoorbeeld ook bij uw buren optreedt. U kunt dit nagaan door te vragen of de vloerverwarming van uw buren naar behoren werkt.

Ervaren uw buren eenzelfde probleem met hun vloerverwarming als u ervaart in uw woning?

  • Ja, de vloerverwarming van mijn buren werkt ook niet naar behoren. Dan is er vermoedelijk sprake van een centrale storing. In dit geval kunt u bellen met Vaanster.
  • Nee, de vloerverwarming van mijn buren werkt naar behoren. Dan is er vermoedelijke een storing in de installatie van uw woning. Neem contact op met de beheerder.

Ik heb geen warm water, wat moet ik doen?

Allereerst kunt u vaststellen of u verminderd warm water heeft of geen water heeft. Dit kunt u controleren door alle kranen (ook wel tappunten genoemd) langs te lopen.

Heeft u bij geen enkel tappunt in uw woning warm water?

  • Meld deze storing dan bij uw beheerder of bij uw verhuurder.

Heeft u verminderd warm water in uw woning?

  • Ja? Meld deze storing dan telefonisch bij Vaanster.
  • Nee? Er is mogelijk een lokaal probleem. In dit geval kunt u contact opnemen met de beheerder of de verhuurder.

WAT ALS WE FAILLIET GAAN?

In geval van een faillissement van Vaanster Duurzaam 1 B.V. heeft u het recht het systeem over te nemen tegen betaling van 50% van de nog resterende termijnen tot aan het einde van de overeenkomst.

AANSPRAKELIJKHEID

Wij zijn, behalve als we iets opzettelijks hebben gedaan of het onze grove schuld is, alleen aansprakelijk voor directe schade en slechts indien die schade het gevolg is van een aanwijsbare tekortkoming van ons. Indien een monteur van Vaanster of een door Vaanster ingehuurde medewerker schade veroorzaakt in uw woning is Vaanster uitsluitend aansprakelijk indien de schade schriftelijk op de werkbon wordt vermeld en de schade een drempelbedrag van € 50,- (incl. BTW) te boven gaat. De schade dient vervolgens hersteld te worden door een bedrijf dat door Vaanster vooraf geaccepteerd wordt of in geval van een offerte dient deze door Vaanster te worden goedgekeurd. Wij zijn niet aansprakelijk voor gevolgschade, in welke vorm dan ook.

OVERMACHT

We rekenen er natuurlijk niet op maar door overmacht kan het gebeuren dat het systeem niet werkt. Dat is natuurlijk sowieso als de elektriciteit uitvalt, daar kunnen wij niets aan doen. Maar het kan ook om andere overmacht situaties gaan zoals de wet die bedoelt. In overmacht situaties zijn wij niet aansprakelijk voor de werking van het systeem of anderszins het nakomen van deze overeenkomst.

WAT ZIJN DE SERVICETARIEVEN

Indien een storing niet valt onder de garantie worden naast de materiaalkosten service tarieven gehanteerd.
Tijdens kantooruren (maandag t/m vrijdag 8:00-17:00):
– Voorrijden : € 125,00
– Arbeid : €   75,00 per uur
’s Avonds, weekenden, zon- en feestdagen:
Opslag eerste twee overuren 125%
Opslag na twee overuren en zaterdag           150%
Opslag zon- en feestdagen 200%
Bedragen zijn netto, exclusief BTW en worden jaarlijks geïndexeerd.
Minimaal aantal werkuren: 1
Storingen veroorzaakt door derden of externe factoren:
– door molest, vandalisme;
– natuurramp;
– uitval van de energievoorziening;
– waterlekkage;
– defecten aan elektrische hoofdzekeringen;
– onjuiste stand van schakelaars, afsluiters, of verkeerd ingestelde thermostaten, voor zover door derde(n) bediend kunnen worden;
– het verhelpen van defecten als gevolg van ondeskundig gebruik of gebruik door derde(n) aan de installatie(s) uitgevoerde werkzaamheden.
De kosten inzake voorrijden, arbeid en materialen worden dan aan u in rekening gebracht.

HOE MELD IK EEN STORING?

Spoed of ernstige situatie?
Bel 0900 – VAANSTER.
Urgente storingen zijn de uitval van de verwarming in een koude periode, lekkages of andere zaken die u of uw woning schade toebrengen. Bel 0900 – 82267837. Onze storingsdienst is 24 uur per dag bereikbaar.

Overige storingenHeeft u bijvoorbeeld een geluidsklacht of heeft u de indruk dat het systeem niet helemaal goed functioneert? Stuur gerust een e-mail naar onze klantenservice: klantenservice@vaanster.nl

WELKE SERVICE VERZORGT VAANSTER VOOR U?

U bent verzekerd van een all-in service, 7 dagen per week het hele jaar door. Het ‘warmtevanmorgen.nu’-systeem wordt door ons onderhouden en bij eventuele storingen belt u ons en komen wij het repareren. U betaalt geen arbeidsloon en voorrijkosten.
Om uw systeem goed te kunnen beheren moet het zijn aangesloten op het internet. U heeft onze handleiding ontvangen hoe dit gedaan kan worden. Tevens vindt u deze terug op uw persoonlijke pagina.